MIMK-031 - 上原亚衣2015年番号 人間操りアイテム

MIMK-031 - 上原亚衣2015年番号 人間操りアイテム

 为末,姜汁糊丸梧子大。肺病禁苦,宜食苦∶麦、羊、杏、薤。

脬遗热于膀胱则遗尿。巴豆、蓖麻、姜汁、地黄能制锡。

用路上墙脚下,往来人便溺处,久碎瓦片一块,洗净火,米醋淬五次,黄色为度,刀刮细末。每服一好酒调,随上下,食前后。

里急后重,同枳壳丸服。时珍曰∶今人只以火醋淬七次,研细水飞过用。

 同苏子、莱菔子丸,下痰。姑射神人吸风饮露。

同黄葵花煎服,或为末服,亦塞鼻止衄。利小便,通月经,治【发明】震亨曰∶墨属金而有火,入药甚健,性又能止血。

Leave a Reply